STATUT OŚRODKA

Kalisz, dn. 25.05.2016r.

S T A T UT

OŚRODKA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I MENADŻERSKICH I ZAWODOWYCH TMA1993GROUP

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

Art.1

Jednostką prowadzącą placówkę jest Ośrodek Szkoleń Menadżerskich i Zawodowych TMA1993GROUP. wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. (Placówka) jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Art.2

Placówka działa pod adresem 62-800 Kalisz, ul. Staszica 48

Art.3

Placówka prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych dla dorosłych, na kursach i seminariach z zakresu:

1.1  ochrony osób i mienia,

1.2  detektywistyki,

1.3  bezpieczeństwa publicznego,

1.4  edukacji,

1.5  sportu i rekreacji

1.6  kwalifikacyjnych szkoleń zawodowych

1.7  rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Art.4

Kurs jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, realizowaną zgodnie z programem nauczania, przyjętym przez organizatora kształcenia.

Art.5

Seminarium (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte, warsztat) jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowaną zgodnie z programem przyjętym przez organizatora kształcenia.

Art.6

Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne oraz posiada narzędzia monitorowania jakości prowadzonego kształcenia.

Art.7

Placówka działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 art. 82 i 84 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U.2006 r. Nr 31 poz. 216 oraz niniejszego Statutu.

Art.8

Kierownictwo Placówki

  1. Placówką kieruje Dyrektor Placówki.

Art.9

1        . Do zadań Dyrektora Placówki należy w szczególności:

1.1  Organizowanie pracy Placówki pod względem merytorycznym i dydaktycznym;

1.2  Organizowanie kształcenia;

1.3  Angażowanie kadry dydaktycznej i pracowników;

1.4  Wyposażenie dydaktyczne Placówki;

1.5  Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy;

1.6  Określanie kluczowych kompetencji kadry dydaktycznej;

1.7  Zatwierdzanie programów nauczania;

1.8  Tworzenie narzędzi do ewaluacji prowadzonego kształcenia i nadzór jej przebiegiem;

1.9  Powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz określanie zakresu i trybu przeprowadzania egzaminu;

1.10 Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń;

1.11 Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze sprzedażą, organizacją i oceną szkoleń i kadry dydaktycznej;

1.12  Budowanie pozytywnego wizerunku Placówki jako organizatora profesjonalnego i wysokiej jakości kształcenia;

Kadra dydaktyczna – wykładowcy

Art.10

Zajęcia dydaktyczne prowadzą osoby (wykładowcy), których poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w tym również dydaktycznego jest odpowiedni do prowadzonego kształcenia.

Art.11

Wykładowcą może być wyłącznie osoba, która posiada:

1.1  Wykształcenie kierunkowe na poziomie co najmniej szkoły średniej. Obowiązkowe jest uzupełnienie wykształcenia kierunkowego uprawnieniami zawodowymi pedagogicznymi;

1.2  doświadczenie zawodowe – praktyczną, dogłębną i specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie;

1.3  umiejętności dydaktyczno – metodyczne, tworzenia programów nauczania dla dorosłych, doboru materiałów dydaktycznych, wyboru metod nauczania, znajomość technik trenerskich;

1.4  wysoką kulturę organizacyjną – punktualność, dotrzymywanie terminów,

1.5  wysoką kulturę osobistą – poprawny język, schludny wygląd, przyjazny sposób bycia, spokój, opanowanie,

1.6  etyczny sposób postępowania – poufność informacji, prawa autorskie, poszanowanie konkurencji,

Art.12

Decyzję o podjęciu współpracy z wykładowcą podejmuje Dyrektor Placówki na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny), okazanych dyplomów, świadectw i innych certyfikatów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Współpraca zawierana jest w perspektywie długofalowej na podstawie umowy o współpracy.

Art.13

Do obowiązków Wykładowcy należy, w szczególności:

1.1  Stworzenie autorskiego programu kształcenia w określonym temacie wraz z materiałami dydaktycznymi dla słuchaczy;

1.2  Dostosowanie odpowiedniej metody nauczania;

1.3  Wykorzystanie środków dydaktycznych, zgodnie z programem;

1.4  Prezentowanie aktualnego stanu wiedzy;

1.5  Wyczerpanie pełnego programu kształcenia, zgodnie z harmonogramem;

1.6  Przeprowadzenie ćwiczeń i podawanie przykładów odpowiadających treści prowadzonych zajęć;

1.7  Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach poruszanych przez słuchaczy;

1.8  Przestrzeganie ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przerw pomiędzy zajęciami;

1.9  Poszanowanie godności osobistej słuchaczy;

1.10 Przestrzeganie wymogów obowiązującego prawa w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony dóbr osobistych;

1.11 Dochowanie tajemnicy we wszystkich sprawach, z którymi miał możliwość zapoznać się w trakcie prowadzenia zajęć;

Art.14

Wykładowca ma prawo do:

1.1  Poznania strategii działania Placówki;

1.2  Odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych;

1.3  Wsparcia organizacyjno-sekretarskiego w trakcie przygotowania i prowadzenia zajęć;

1.4  Zagregowanej informacji o poziomie wiedzy, doświadczenia i wykonywanego zawodu grupy, która będzie kształcona;

1.5  Zagregowanej oceny słuchaczy na temat przygotowania wykładowcy i prowadzonych zajęć;

1.6  Zgłaszania Dyrektorowi Placówki wszelkich uwag dotyczących kształcenia;

1.7  Rocznej oceny Dyrektora Placówki;

1.8  Udziału – w charakterze słuchacza – w kursach i seminariach organizowanych przez Placówkę;

1.9  Poszanowania godności osobistej;

1.10 Wynagrodzenia;

Art.15

Pracownicy

Pracownicy Placówki zatrudnieni na stanowiskach menedżera szkoleń i asystenta szkoleń mają obowiązek ścisłej współpracy z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego  kształcenia.

Art.16

Do zadań menedżera szkoleń należy realizowanie polityki Placówki w zakresie sprzedaży i organizacji kształcenia w przydzielonym segmencie, w tym w szczególności:

1.1  Przyjmowanie zgłoszeń od słuchaczy;

1.2  Powielenie dla każdego słuchacza materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę;

1.3  Przekazywanie wykładowcy wszelkich informacji na temat potrzeb i oczekiwań słuchaczy w zakresie kształcenia;

1.4  Opracowanie zagregowanej opinii na temat jakości kształcenia na podstawie ankiet wypełnianych przez słuchaczy i powiadamianie o niej wykładowcę, po zakończeniu każdego wykładu;

1.5  Współpraca z wykładowcą na każdym etapie prowadzonego kształcenia;

1.6  Przestrzeganie procedur w zakresie sprzedaży usług szkoleniowych i organizacji kształcenia;

1.7  Efektywna, dwustronna komunikacja ze wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia;

1.8  Prowadzenie rozliczeń i pełnej dokumentacji kształcenia;

Art.17

Do zadań asystenta szkoleń należy przygotowanie sal dydaktycznych i wyposażenia oraz  organizacyjna obsługa wykładów w trakcie ich trwania, w tym w szczególności:

1.1  Otwarcie sal dydaktycznych dla słuchaczy na co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem wykładu;

1.2  Przygotowanie i sprawdzenie wyposażenia dydaktycznego;

1.3  Przygotowanie serwisu kawowego;

1.4  Sprawdzenie listy obecności;

1.5  Rozdanie słuchaczom materiałów dydaktycznych;

1.6  Rozdanie i zebranie od słuchaczy ankiet na temat jakości wykładu;

Art.18

Zasady przyjmowania słuchaczy

Organizator kształcenia prezentuje katalog oferowanych kursów/seminariów za pośrednictwem strony internetowej www.szkoleniakalisz.pl, jak również za pośrednictwem portali gospodarczych i społecznościowych. Każda jednostkowa oferta zawiera stale elementy takie, jak: temat kursu/seminarium, cel i korzyści, program nauczania, czas trwania i miejsce prowadzenia zajęć, adresatów, do których kierowana jest oferta oraz cenę.

Art.19

Słuchaczem kursu/seminarium jest osoba, której udział został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Placówki (przyjęcie oferty) za pośrednictwem strony internetowej  www.szkoleniakalisz..pl, listem, faxem lub e-mailem, a jego przyjęcie zostało potwierdzone przez menedżera szkoleń i opłacone w całości w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć.

Art.20

Liczba miejsc na poszczególnych kursach/seminariach jest ograniczona. Na etapie wstępnym określa się każdorazowo maksymalną liczbę słuchaczy biorąc pod uwagę wielkość sali dydaktycznej, w której będzie prowadzone kształcenie oraz program nauczania. W trosce o wysoką jakość kształcenia liczba ta nie jest przekraczana.

Art.21

Słuchacze przyjmowani są do Placówki według kolejności zgłoszeń.

           Zasady skreślania z listy słuchaczy

Art.22

Słuchacz może zostać skreślony z listy w przypadku gdy:

1.1  Uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie;

1.2  Stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia słuchaczy;

1.3  Organizator stwierdzi uzyska informację iż wobec słuchacza toczy się postępowanie karne lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

1.4  Słuchacz celowo zataił istotne informacje dyskwalifikujące go do uczestnictwie w danym rodzaju szkolenia.

1.5  Nieuzasadniona absencja słuchacza w szkoleniu jest wyższa niż 20% ogółu godzin szkolenia.

1.6  Słuchacz nie zdał:

  1. a)      egzaminów  wstępnych dopuszczających do uczestnictwa w danej formie szkolenia,
  2. b)      w pierwszym terminie egzaminów końcowych przewidzianych podczas szkolenia,
  3. c)      egzaminów dopuszczających do egzaminu końcowego przewidzianych w szkoleniu w terminie poprawkowym.

1.7 Słuchacz nie uregulował w terminie wszystkich opłat za szkolenie w którym uczestniczy lub do którego zgłosił  swój udział.

Art.23

Decyzje o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Placówki na wspólny wniosek wykładowcy i menedżera szkoleń. Decyzja ta przekazywana jest słuchaczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

Art.24

Słuchacz może odwołać się od tej decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w ciągu 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Art.25

Osobie skreślonej z listy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty, w całości lub w części.

 

     Prawa i obowiązki słuchaczy

Art.26

Rezygnacja z udziału w kursie/seminarium złożona w trakcie trwania szkolenia lub nieobecność zgłoszonej osoby na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny.

Art.27

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji gdy – za zgodą słuchacza – kurs/seminarium rozpoczyna się przed upływem 10 dni licząc od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego.

Art.28

Prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty przysługuje w sytuacji gdy warunki umowy: terminy szkolenia, czas trwania szkolenia, cena szkolenia przedstawione w ofercie szkoleniowej nie są dotrzymane. W przypadku zmiany terminu  przez Organizatora, słuchacz ma prawo do wyboru nowego zaproponowanego przez Organizatora terminu lub zwrotu w całości wniesionej zapłaty.

Art.29

Słuchacz ma prawo do wyrażania własnych opinii na temat kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia, poziomu merytorycznego i organizacyjnego zajęć, wypełniając ankiety ewaluacyjne lub bezpośrednio do menedżera szkoleń.

Art.30

Do obowiązków słuchacza należy:

1.1  Regularne i punktualne przybywanie na zajęcia oraz praktyki zawodowe.

1.2  Podpisywanie listy obecności;

1.3  Sumienne wykonywanie poleceń wykładowcy związanych z realizacją treści programowych;

1.4  Przystąpienia do egzaminu sprawdzającego jeżeli taki przewidziany jest w programie nauczania.

1.5  Poszanowanie godności osobistej wykładowcy oraz innych słuchaczy

1.6  Współdziałanie w kształtowaniu przyjaznych i serdecznych stosunków w grupie;

1.7  Niezwłoczne powiadomienie organizatora szkolenia o wystąpieniu w przesłanek zaistniałych w art.22 pkt. 2,3 i 4.

Finansowanie Placówki

Art.31

Środki finansowe na działalność Placówki pochodzą z opłat wnoszonych przez słuchaczy szkoleń lub płatników.

———————————

Dyrektor Placówki

Piotr Modrzyński